18 – 2016

ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කර සුදුසු ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පෙන්වා ඇති සන්ධි හරහා යෙදිය යුතු විභව අන්තරයෙහි ධ්‍රැවීයතාවයන් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන රූපයේ ද?/ රූපවලද?

1) Aහි පමණි.
2) Bහි පමණි.
3) C හි පමණි.
4) A සහ C හි පමණි.
5) B සහ C හි පමණි.

.( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *