18 – 2000

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ Vමගින් දක්වා ඇත්තේ පරිපූර්ණ මැද බිංදු වෝල්ට්මීටරයකි. R විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය 0 සිට 10,000Ω දක්වා වෙනස් කළ හැක. R හි අගය 10,000Ωසිට 0 දක්වා අඩු කිරීමේ දී වෝල්ට්මීටරයේ කියවීම ආසන්න වශයෙන් වෙනස් වන්නේ,

(1)-7.5V සිට 2.5V දක්වාය.
(2)7.5V සිට 10Vදක්වාය.
(3)-2.5V සිට 2.5V දක්වාය.
(4)-2.5V සිට 7.5V දක්වාය.
(5)2.5V සිට 0V දක්වාය.

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *