18

කුහර සිලින්ඩරයක අරය r වන අතර එහි අක්‍ෂය සිරස්වන සේ සවිකර ඇත්තේ සිලින්ඩරයට අක්‍ෂය වටා භ්‍රමණය විය හැකි වන පරිදි ය. සිලින්ඩරයේ සිරස් බිත්ති මත කුඩා ස්කන්ධයක් තබා සිලින්ඩරය භ්‍රමණය කළ විට එම ස්කන්ධය සීමාකාරී සමතුලිතතාවයේ පවතී. ඇතුළත බිත්තියේ ඝර්ෂණ සංගුණකය μ නම්, සිලින්ඩරය භ්‍රමණය වන සංඛ්‍යාතය,

  1.  
  2.  

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *