18 – ( 1998 – 10)

ඝන ද්‍රව්‍යයක්, උෂ්ණත්වය 0 ºC සිට 10 ºC දක්වා රත් කළ විට පරිමාවේ සිදුවන භාගික වෙනස් වීම 0.027 නම්, ඝන ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව වනුයේ,

1)0.0003 oC-1
2)0.0009 oC-1
3)0.0027 oC-1
4)0.003 oC-1
5)0.009 oC-1

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *