18-1997

පෙන්වා ඇති රූපවල I මඟින් O වස්තුවෙහි ප්‍රතිබිම්බය දක්වා ඇත. පෙට්ටිය තුළ සෘජුකෝණී සමද්විපාද ප්‍රිස්මයක් තැබීමෙන් රූපවල පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිබිම්බ ලබාගත හැක්කේ,

                        

  1.   B හි දී පමණි.
  2.   A සහ C හි දී පමණි.
  3.   B සහ C හි දී පමණි.
  4.   A සහ B හි දී පමණි.
  5.   A,B සහ C යන සෑම එකකින්මය.

(ans:all)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *