18-1994

හැම අතින්ම එක හා සමාන සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තු දෙකක ආධාරයෙන් එක හා සමාන ස්කන්ධයෙන් යුතු කුඩා ගෝල 2 ක් එල්ලා ඇත. තන්තුවල නිදහස් කෙළවර සීලිමේ එකම ලක්ෂ්‍යයකට ගැට ගසා ඇත. එක් ගෝලයක් +Q ආරෝපණයක් ඇති අතර අනෙකේ +2Q ආරෝපණයක් ඇත.+Q ආරෝපණය සහිත ගෝලයට ගැට ගැසූ තන්තුව සිරස සමඟ θ කෝණයක් සාදයි නම් අනෙක් තන්තුව සිරස සමඟ සාදන කෝණය වනුයේ,

  1. 0 ය.
  2. θ/4 ය.
  3. θ/2 ය.
  4. θ ය.
  5. 2θ ය.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *