18 – (1994 – 47)

ගැඹුරු මුහුදු පත්ලෙන් නිදහස් වූ වායු බුබුලක් ඉහළට ගමන් කරනු ලැබේ. පහත දී ඇති ප්‍රස්තාර අතුරෙන් වායු බුබුලේ වේගය (v) කාලය (t) සමඟ විචලනය වීම ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කවර ප්‍රස්තාරයෙන්ද ?

(Ans – 2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *