18-1994

චුම්බක පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

  • A) භාවිතයෙන් යෙදෙන නිශ්චිත චුම්බක බෝහෝවිට සාදා ඇත්තේ Fe සමඟ Ni හෝ Co අඩංගු වන මිශ්‍ර ලෝහ වලිනි.
  • B) නිශ්චිත චුම්බකයක් රත්කළහොත් එහි චුම්බකත්වය නැති වී යාමට පුළුවන.
  • C) දණ්ඩ චුම්බකයක් එහි චුම්බක අක්ෂය ඔස්සේ සමාන කොටස් දෙකකට පරීක්ෂාකාරීව කැඩුවහොත් එක් එක් කොටස එක හා සමාන ප්‍රබලතායකින් යුත් චුම්බකයන් බවට පත් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,

  1. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *