18-1993

එක් එක් කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.1 Ω ද වි.ගා.බ 2V ද වූ කෝෂ දෙකක් සහ 2Ω ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ඔබට සපයා ඇත. ඕනෑම 2Ω ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා උපරිම ක්‍ෂමතාව ලබා දෙන්නේ පහත ඒවායින් කුමන පරිපථයේද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *