18 – 1992

ජලයේ වර්තනාංක 4/3 ද වාතය තුළ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය 3× 108 ms-1 ද නම් ජලය තුළ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වන්නේ,

1) 2.25 x 108 ms-1
2) 3 x 108 ms-1
3) 4 x 108 ms-1
4) 4.25 x 108 ms-1
5) 1.2 x 108 ms-1

(Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *