18-1991

නූලකින් සැදි පුඬුවක් ද්‍රව පටලයක් මත තබා ඇත. පටලයෙහි පුඩුව ඇතුළත කොටස ඉවත් කළ විට රූපයේ පෙනෙන අයුරු, පුඩුවෙහි හැඩය R අරයක් සහිතව වෘත්තාකාර වේ. ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය T නම් නූලෙහි ආතතිය දෙනු ලබන්නේ,

  1.    2πTR
  2.    4TR
  3.    πTR
  4.    2TR
  5.    TR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *