18 – (1991-58)

විදුලි පහනකට ජවය සපයන ලද විද්‍යුත් පරිපථයක, ආවරණය නොකරන ලද කම්බි මත වසා සිටින X,Y සහ Z යන කුරුල්ලන් තිදෙනෙකු රූපයේ දැක්වේ. සෑහෙන තරමක අධි වෝල්ටීයතාවයකින් යුත් බැටරියේ ජවය සැපයේ. රූපයේ S යනු ස්විචයකි.

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

(A) ස්විචය විවෘතව ඇති විට X කුරුල්ලාට විදුලි පහරක් වැදීමට ඉඩ ඇත.
(B)  ස්විචය වැසූ විට Y කුරුල්ලාට විදුලි පහරක් වැදීමට ඉඩ ඇත.
(C) ස්විචය වැසූ විට Z කුරුල්ලාට විදුලි පහරක් වැදීමට ඉඩ ඇත.

1)Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
5) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *