18 – 1991

එක්තරා ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන උණ්ඩයක් සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවකින් නිදහසේ එල්ලා ඇති ලී කුට්ටියක් තුළට කා වැදී, එය තුළ නවතී. පහත සඳහන් කවරක් සත්‍ය වෙයි ද ?
1)  මෙම ගැටුමට ශක්ති සංස්ථිති නියමය යෙදිය නොහැකිය
2) මෙම ගැටුම සඳහා යාන්ත්‍රික ශක්තිය සංස්ථිතික නොවේ
3) මෙම ගැටුම සඳහා රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය යෙදිය නොහැකිය.
4) ගැටුමේ දී පද්ධතියේ මුළු චාලක ශක්තිය සංස්ථිතික වේ.
5) මෙම ගැටුමට රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය යෙදිය හැක්කේ උණ්ඩය කුට්ටිය විනිවිද නොයන්නේ නම් පමණි

( Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *