18-1991

වාතයේ දී කහ සෝඩියම් ආලෝකයේ තරංග ආයාමය 5.0 ×10-7m වේ. එහි සංඛ්‍යාතය, (වාතයේ දී ආලෝකයේ ප්‍රවේගය3 × 108 ms‾¹)

  1. 1.7 × 1014 Hz
  2. 2.0 × 1014 Hz
  3. 4.0 × 1014 Hz
  4. 60. × 1014 Hz
  5. 8.0 × 1014 Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *