18-1990

නොසැලකිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයකින් යුක්ත වූ එක් කෝෂයක් සමග සංසන්දනය කරන විට,සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළ එවැනි කෝෂ සංඛ්‍යාවක් මගින්,

  1. වඩා විශාල වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවයි.
  2. වඩා විශාල ක්‍ෂමතාවක් බාහිර පරිපථයකට ලබා දෙයි.
  3. වඩා විශාල ධාරාවක් බාහිර පරිපථයකට ලබා දෙයි.
  4. වඩා දීර්ඝ කාලයක් තුළදී එම ධාරාවම බාහිර පරිපථයකට ලබා දෙයි.
  5. වඩා දීර්ඝ කාලයක් තුලදී වඩා විශාල ක්‍ෂමතාවක් බාහිර පරිපථයකට ලබා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *