17 – 2015

පෙන්වා දී ඇති පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරයෙහි ධාරා ලාභය 100 ක් වේ. පාදමට වෙනස්  IB අගයන් යොදන විට ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාන්විත විධි පිළිබඳව පහත කුමක්
සත්‍යවේද?

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *