17 -2000

නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක් හා සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් පිළිබඳ ව
කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A)වැඩි විශාලනයක් ලබා ගැනීම සඳහා දුරේක්ෂයේ අවනෙත් කාචයේ නාභිය දුර විශාල විය යුතු අතර උපනෙතේ නාභිය දුර කුඩා විය යුතු ය.
(B) වැඩි විශාලනයක් ලබා ගැනිම සඳහා අන්වීක්ෂයේ අවනෙත් කාචයේ නාභිය දුර කුඩා විය යුතු අතර උපනෙතේ නාභිය දුර විශාල විය යුතු ය.
(C) දුරේක්ෂය සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ පවතින විට කාච අතර පරතරය කාචවල නාභි දුරවල ඓක්‍යයට සමානය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) A  පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *