17 – 2000

රූපයේ දැක්වෙන(P) සහ (Q) පරිපථයන් හි XY අග්‍ර අතර විභව අන්තර පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.කෝෂ දෙකෙහිම වි.ගා.බ E වන අතර ඒවායේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොසලකා හැරිය හැක.

(A) පරිපථ දෙකෙහිම XY අතර විභව අන්තර සමාන වේ.
(B) පරිමිත අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත වෝල්ට්මීටරයක් XY හරහා සම්බන්ධ කලහොත් ශූන්‍ය නොවන ස්ථායි වෝල්ටීයතා කියවීමක් ලැබිය හැක්කේ Q හි පමණි.
(C) වෝල්ට් මීටරය පරිපූර්ණ නම් පරිපථ දෙකෙහි ම XY හරහා එක සමාන වෝල්ටීයතා කියවීමක් ලැබේ.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) (A)  පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) (C)  පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) (B) සහ  (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) (A) සහ  (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) (A),(B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *