17

රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි 3m ස්කන්ධය සුමට මේසයක් මත ඇති අතර m ස්කන්ධය රූපයේ පරිදි සැහැල්ලු තන්තු මගින් රදවා ඇත.

  • A) 3m හි ත්වරණය g / 4
  • B) කප්පිය මත සම්ප්‍රයුක්ත බලය √2 mg
  • C) තන්තුව මගින් කප්පිය මත ඇති කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය 3√2/4 mg වේ.
  • D) වස්තූන් 2 මත වෙන වෙනම ඇතිවන සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඒවායේ ස්කන්ධයෙන් ස්වායක්ත වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A,B පමණි.
  2.   A,C,D පමණි.
  3.   A,C පමණි.
  4.   C,D පමණි.
  5.   A,B,D පමණි.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *