17 – (1997-40)

උණුසුම් ද්‍රවයක උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා වීදුරු – රසදිය උෂ්නත්වමානයක් සහ තාප විද්‍යුත් යුග්මයක් භාවිත කළ විට, තාප විද්‍යුත් යුග්මය මගින් වැඩි උෂ්ණත්වයක් වාර්තා විය. මේ සඳහා දිය හැකි වඩාත් ම උචිත හේතුව වන්නේ,

1) තාප විද්‍යුත් යුග්මය රසදිය උෂ්ණත්වමානයට වඩා සංවේදි විමය.
2) තාප විද්‍යුත් යුග්මය රසදිය උෂ්ණත්වමානයට වඩා ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමටය.
3) කියවීමත් වාර්තා කිරීම සඳහා රසදිය උෂ්ණත්වමානය උරා ගන්නවාට වඩා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් තාප විදයුත් යුග්මය උරා ගැනීම ය.
4) ද්‍රව පරිමාව ඉතා කුඩා වීමය.
5) රසදිය විශිෂ්ට තාපධාරිතාව, තාප විද්‍යුත් යුග්මය සාදා ඇති ලෝහවල විශිෂ්ට තාප ධාරිතාඅගයන්ය වඩා කුඩා විමය.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *