17 – 1996

දෙකෙළවර විවෘතව ඇති නළයක් තුල ඇති වන ස්ථාවර තරංග පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

(A)වලංගු කම්පන රටා නළයේ දෙකෙළවර පීඩන නිෂ්පන්ද  ඇති කරයි.

(B) වලංගු සංඛ්‍යාත මූලිකයේ සියලුම ප්‍රසංවාද වලින් සමන්විත වේ.

(C) වලංගු කම්පන රටාවලට අනුරූප වන නළයේ දිග සෑම විටම තරංගයේ තරංග ආයාමයේ පූර්ණ ගුණාකාරයක් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍යය වන්නේ,

1)  A පමණි .

2)  A,C පමණි .

3)  A,B පමණි .

4)  B,C පමණි .

5) සියල්ලම.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *