17 – 1995

දිග 0.40 m වූ වයලීන තන්තුවක් මූලික සංඛ්‍යාතය 480 Hz සඳහා සුසර කර ඇත. මූලික සංඛ්‍යාතය 600Hz දක්වා නැංවීම සඳහා තන්තුව කුමන ප්‍රමාණයකින් කෙටි කළ යුතු ද ?
(1) 10 cm
(2) 8 cm
(3) 6 cm
(4) 4 cm
(5) 2 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *