17-1995

ඒකතල බල පද්ධතියක් දෘඩ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරයි. වස්තුව මත ඇති එක්තරා ලක්‍ෂ්‍යයක් වටා සම්ප්‍රයුක්ත බල ඝූර්ණය ශුන්‍ය වේ නම්, පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) වස්තුව මත ඇති වෙනත් ඕනෑම ලක්‍ෂ්‍යයක් වටා සම්ප්‍රයුක්ත බල ඝූර්ණය සැමවිටම ශුන්‍ය වේ.
  • B) වස්තුව සමතුලිතතාවයේ පැවතිය යුතුය.
  • C) වස්තුව මත ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය විය යුතුය.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1.   A,B සහ C යන සියල්ලම අසත්‍ය වේ.
  2.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *