17-1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි A,B,C සහ D නැමැති මාලිමා කටු හතර ප්‍රබල විද්‍යුත් චුම්බකයක් වටා තබා ඇත. විද්‍යුත් චුම්බකය හරහා ධාරාව ප්‍රතිවර්ත කළහොත්,

  1. A,B,C සහ D හි දිශාවන් නොවෙනස්ව පවතී.
  2. A,B,C සහ D හි දිශාවන් සියල්ල ප්‍රතිවර්ත වේ.
  3. A සහ D හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.
  4. B සහ C හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.
  5. A සහ B හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *