17-1992

විදුලි බල්බ දෙකක් වෙන් වෙන් වශයෙන් 120 V ක්‍ෂමතා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළ විට ඒවා හරහා පිලිවෙලින් 0.83 A සහ 1.66 A ධාරා ගලයි. මෙම බල්බ දෙක 240W ක්‍ෂමතා සැපයුමක් හරහා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ විට,

  1. පළමුවන බල්බය හරහා ධාරාව 1.66A වන අතර දෙවන බල්බය හරහා 3.32A වේ.
  2. පළමුවන බල්බය හරහා ධාරාව 0.83A වන අතර දෙවන
    බල්බය හරහා 1.66A වේ.
  3. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 0.83A වේ.
  4. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 1.66A වේ.
  5. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 1.11A වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *