17-1992

ඉලෙක්ට්‍රෝන සියල්ලම එකම දිශාවකට චලනය වන ගහන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ දී විසිරී යාමට ලැදියාවක් දක්වයි. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන සළකා බලන්න.

A) සියල්ලම එකම දිශාවට චලනය ප්‍රෝටෝන කදම්බයක් හැකිලීමට ලැදියාවක් දක්වයි.

B) සියල්ල එකම දිශාවට චලනය වන ගහන සෘණ අයන කදම්බයක් විසිරී යාමට ලැදියාවක් දක්වයි.

C) සමාන ඝනත්වවලින් යුත් විරුද්ධ දිශාවලට චලනය වන එක මත එක වැටී ඇති ප්‍රෝටෝන සහ ඉටල්ක්ට්‍රෝන කදම්බ දෙකක් හැකිලීමට ලැදියාවක් දක්වයි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ
  4.   B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ
  5.   A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *