17 – 1991

ජල පෘෂ්ඨයක සිට 0.8m පහළින් ලක්‍ෂ්‍යාකාර ආලෝක ප්‍රභවයක් ජලය තුළ තබා ඇත. ජලයේ වර්තනාංකය n නම් ආලෝකය ජල පෘෂ්ඨය හරහා පිටතට පිමිණිය හැකි, පෘෂ්ඨය මත පවතින්නා වූ විශාලතම වෘත්තාකාර ප්‍රදේශයේ අරය වනුයේ,

(Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *