17 – (1991-51)

දී ඇති පරිපථයේ කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි තරම් කුඩා වන අතර කෝෂය හරහා ගලන ධාරාව 1.0 A වේ. 2Ω අතිරේක ප්‍රතිරෝධයක් පරිපථයට එකතු කළ විට කෝෂය හරහා ගලන ධාරාව 3.0 A විය. R හි අගය වන්නේ,

1) 10 Ω
2) 8 Ω
3) 6 Ω
4) 4 Ω
5) 2 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *