17 -1990

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි දිග l වූ පටු නළය නියත පීඩන බඳුනකට සම්බන්ධ කොට ඇත්තේ ඕනෑම මොහොතකදී නළයට ඇතුළු වන ජලය එහි විවෘත කෙලවරෙන් පිටතට යෑමට හරියටම 1s ක කාලයක් ගතවන පරිදි ය. නලයේ දෙකෙළවර අතර පීඩන අන්තරය p ද නළයේ ඇතුලත හරස් කඩක අරය r ද හා ජලයේ දුස්ස්‍රාවිතාව η නම්,

(1) l = pa / 8η
(2)l 2= pa2 / 8η
(3)l 3= pa3 / 8η
(4) l = πpa4 / 8η
(5) l 4= πpa4 / 8ηϒ

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *