17-1990

තත්පරයකට 250 වරක් කම්පනය වන සරසුලක් තරංග ආයාමය 1.2 m වූ තරංගයක් ඇති කරයි. තරංගයේ වේගය ms‾¹ මඟින් දැක්වෙන්නේ,

  1.  20
  2.  150
  3.  300
  4.  450
  5.  600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *