16 – 1989

ස්කන්ධය පිළිවෙලින් M හා m වූ A හා B නම් කුට්ටි දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තිරස් සුමට මේසයක් මත එකිනෙකට ස්පර්ශ වන සේ තබා ඇත. F වූ තිරස් බලයක් A මත යොදා ඇත. B මත ක්‍රියා කරන බලයේ විශාලත්වය වනුයේ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *