17-1989

පසෙකින් පෙන්වා ඇති පරිපථයේ P විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර Q නියත ප්‍රතිරෝධයකි. V1 සහ V2 අධි ප්‍රතිරෝධ වෝල්ට්මීටර වේ. V1 සහ V2 ට ආරම්භක පාඨාංක දෙකක් ඇත. V1 හි පාඨාංකය දෙගුණ වන තෙක් P හි අගය වෙනස් කරන ලදි.එවිට V2 හි පාඨංකයේ කුඩා අඩුවීමක් නිරීක්‍ෂණය කරන ලදි. මෙම පරිපථය සඳහා පහත දක්වා ඇති වගන්ති අතුරින් අසත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

  1. Q හරහා ගලන ධාරාව දෙගුණ වේ.
  2. P හි ඇති කළ වෙනස නිසා එහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි වී ඇත.
  3. බැටරියට අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත.
  4. බැටරියේ අග්‍ර හරහා විභව අන්තරය V2 මගින් කියවේ.
  5. V1 හා V2 හි පාඨාංක සමාන වනුයේ ඡ හි අගය ශූන්‍ය වූවොත් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *