15 – 1986

එකිනෙකට 80 cm ඈතින් පිහිටි ප්‍රදීප්ත වස්තුවක් හා තිරයක් අතර නාභිය දුර 25 cm වන කාචයක් තබා ඇත. කාචයේ පිහිටීම වෙනස් කිරීම මඟින් තිරය මත ලබාගත හැකි ප්‍රතිබිම්බ ගණන,
1) දෙකක් වන අතර ඒවා යටිකුරු වේ.
2) එකක් වන අතර එය යටිකුරු වේ.
3)දෙකක් වන අතර ඒවා උඩුකුරු වේ.
4) එකක් වන අතර ඒවා උඩුකුරු වේ.
5) ශුන්‍ය වේ.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *