16 –

ස්නේහක තෙලකට තිබිය යුත්තේ,
(1) වැඩි පෘෂ්ඨික ආතතියක් ය.
(2) වැඩි දුස්ස්‍රාවිතාවක් ය.
(3) අඩු දුස්ස්‍රාවිතාවක් ය.
(4) අඩු පෘෂ්ඨික ආතතියක් ය.
(5) වැඩි පෘෂ්ඨික ආතතියක් හා අඩු දුස්ස්‍රාවිතාවක් ය.

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *