16 – (2010-38)

පාපැදි පොම්පයක් මඟින් ටයරයකට වාතය ඉතා ඉක්මනින් පොම්ප කරනු ලැබේ. පොම්ප කිරීමේ දී ක්‍රියාවලිය සිදුවන කාලය තුළ පොම්පයේ ඇති වාතය සඳහා පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේද ? (මෙහි සියළුම සංකේතවලට ඒවායේ සුපුරුදු තේරුම ඇත.)

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *