16 – 2000

රූපයේ පෙන්වා ඇති රාමුව ඒකාකාර වූ කම්බියකින් සැදැ ඇත. රාමුවෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටිය හැකි යැයි වඩාත් ම අනුමාන කළ හැකි ලක්‍ෂ්‍යය වන්නේ,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *