16

ස්කන්ධය 4kg වූ ලෝහ ගෝලයක් එහි පරිමාවෙන් 3/4 ක් ජලයේ ගිලී තිබෙන සේ A නම් තරාදියකින් එල්ලා ඇත. ජලය හා භාජනයේ ස්කන්ධය පමණක් මැන්න විට 10kg වේ. බෝලය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය 8 ක් වේ. A හා B නව පාඨාංක පිළිවෙලින් දෙනු ලබන්නේ kg වලින්,

  1.    
  2.  

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *