16 -1999

නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක අවනෙතට 60cm නාභීය දුරක් ඇත. විවේකී සාමාන්‍ය ඇසකට වස්තුන් දර්ශනය වන පරිදි දුරේක්ෂය සීරුමාරු කොට ඇති විට එහි කාච අතර දුර 65cm වේ. උපකරණයේ කෝණික විශාලනය වනුයේ,
1) 2.4
2) 2.6
3) 5
4) 12
5) 20

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *