16 -1995

පළමු උපරිතානයෙන් කම්පනය වන දෙකෙළවර සවි කොට ඇති ඇදි තන්තුවක අනුයාත t කාලවලදී එහි ඇති වන තරංග රටාව වඩාත් ම හොඳින් නිරූපනය වන්නේ මින් කවර රූප සටහනකින් ද ? කම්පන කාලාවර්තය T ට සමාන වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *