16 – 1994

එක් කෙළවරක් වසා ඇති නළයක් තුළ කම්පනය වන වායු කඳක් සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

A)  පළමු උපරිතානයේ සංඛ්‍යාතය මුලික ස්වරයේ සංඛ්‍යාතය මෙන් දෙගුණයකි

B)  උපරිම වායු පීඩනය ඇති වන්නේ නළයේ සංවෘත කෙළවරෙහි ය.

C) වායු කඳේ තරංග ආයාමය ආර්ද්‍රතාව සමඟ වෙනස් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.

2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

3) C  පමණක් සත්‍ය වේ.

4)  B සහ C ක්‍ පමණක් සත්‍ය වේ.

5) A, B සහ C සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *