16 – 1993

ඒක කේන්ද්‍රීය ගෝලාකාර ලෝහ කබොළු දෙකක් R සහ 2R අරයන්ගෙන් සහ පිළිවෙලින්4Q සහ 3Q ආරෝපණ වලින් යුක්ත වේ. සන්නායක කම්බියක් මගින් මෙම කබොළු දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ විට එකකින් අනෙකට ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය වනුයේ,

1. 4Q
2. 2Q
3. Q
4. Q / 2
5. ශුන්‍යයි

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *