16 – 1993

සිරස්ව ඉහළට විසි කරන ලද බෝලයක් නැවත විසි කරන්නාගේ අතටම වැටේ. මේ සම්බන්ධව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
( A ) වායුගෝලයේ ප්‍රතිරෝධයක් නොමැති නම් ඉහළට යන ගමන් කාලය සහ පහළට එන ගමන්             කාලය සමාන වේ.
( B ) වායුගෝලයේ ප්‍රතිරෝධයක් තිබේ නම් බෝලය පහළට විත් අතේ වදින වේගය ඉහළට විසි              කිරීමේ වේගයට වඩා අඩුය.
( C ) වායුගෝලීය ප්‍රතිරෝධයක් තිබේ නම් ඉහළට යන ගමන් කාලය පහළට එන ගමන් කාලයට             වඩා වැඩි ය.
මෙම ප්‍රකාශ වලින්,

1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C  පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *