16 – 1990

ඒකාකාර වෘත්තාකාර ප්‍රතිරෝධ කම්බියක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පරිපථයකට සම්බන්ධ කර ඇත. X සර්පණ යතුරක් ආරම්භයේදී කම්බියේ P ලක්‍ෂ්‍යයට සන්ධිකොට ඇත. PQRST අර්ධ වෘත්තය ඔස්සේ සර්පණ යතුර ගෙන යාමේදී ධාරාව (I) වෙනස් වනුයේ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *