16 – 1990

වර්තනාංකය 3/2 හා ඝනකම 6 cm වූ වීදුරු තහඩුවක් තුළින් කෙළින් බැලූ විට මුද්‍රිත පිටුවක් එසවී ඇත්තාක් මෙන් පෙනෙනුයේ,
1) 6 cm කිනි.
2) 4 cm කිනි.
3) 2 cm කිනි.
4) 2/3 cm කිනි.
5) 1/3 cm කිනි.

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *