15 – 1989

ගුරුත්වජ ත්වරණයෙහි අගය 9.80ms-2 වන ස්ථානයක ඇති වස්තුවක බර 1N නම් එහි ස්කන්ධය වනුයේ,

1) 9.80 kg

2) 1 kg

3) 1/9.80 kg

4) 1 g

5) 980 g

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *