16-1989

ගැමා කිරණ, රූපවාහිනී තරංග, x- කිරණ සහ ගුවන්විදුලි තරංගයන්ගේ සංඛ්‍යාත පිළිවෙලින් fG ,fr,  fx   සහ fR නම් ඒවාහි අගයයන් ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ විට සමාන වනුයේ,

  1. fr, fR , fx , fG
  2. fR, fr ­, fG , fx
  3. fx, fr ­, fR , fG
  4. fR, fr ­, fx , fG
  5. fG, fR ­, fx , fr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *