16-1989

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත බැටරියක අග්‍ර හරහා විදුලි බුබුළක් සම්බන්ධ කරන ලදි. සෑම අතින්ම එක හා සමාන වූ තවත් විදුලි බුබුළක් පළමු බුබුළ හා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කලේ නම් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

  1. බැටරියේ අග්‍ර හරහා විභව අන්තරය පෙරට වඩා අඩුවේ.
  2. බැටරියේ අග්‍ර හරහා විභව අන්තරය නොවෙනස්ව පවති.
  3. බැටරියේ අග්‍ර හරහා විභව අන්තරය පෙරට වඩා වැඩිවේ.
  4. බැටරියෙන් පෙරට වඩා වැඩි ධාරාවක් සපයයි.
  5. බැටරියෙන් සපයන ධාරාව නොවෙනස්ව පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *