16 – (1986)

ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් සහිත බඳුනක් නිශ්චල අවස්ථාවේ සිට නිදහසේ ගුරුත්වය යටතේ පහළට වැටේ. වායූගෝලීය පීඩනය A වේ. වාතයේ ඝර්ෂණය නොසලකා හැරිය හැකි නම් ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරක ලක්‍ෂ්‍යයක දී පීඩනය,

1) ශුන්‍ය වේ.
2) A වේ.
3) hρgවේ.
4) A + hρg වේ.
5) A − hρg වේ.

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *