14 -1985

නාභිය දුර 20cm වූ අපසරණ කාචයක් මත අභිසරණ ආලෝක කඳම්බයක් සමමිතිකව පතිත වූ විට ලක්‍ෂීය ප්‍රතිබිම්බයක් කාචයේ සිට 5cm පිටුපසින් සෑදුනි. කාචයේ ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රය පිහිටි ස්ථානය P නම් ද, කාචය ඉවත් කළ විට කඳම්බය X ලක්‍ෂ්‍යයට අභිසරණ වේ නම් ද PX හි අගය,
1) 2 cm
2) 3 cm
3) 4 cm
4) 5 cm
5) 20/3 cm

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *