15

රූප සටහනේ ආකාරයට AB අක්ෂය වටා සමමිතික බාහු 03 කින් සමන්විත නලයක් 3h උසකට ද්‍රවයක් පුරවා ඇත. බාහුවල උස 4h නම් ද්‍රවය පිටතට විසිනොවන සේ AB අක්ෂය වටා පද්ධතිය භ්‍රමණය කළ හැකි උපරිම කෝණික ප්‍රවේගය වන්නේ,

  1.      
  2.    
  3.    
  4.      

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *